Level 1

KGP2, KGP3 – Transition

Miyi-kirliMama ka yani wirlinyi miyi-kimamangku ka pajirni yakajirri

Level 2

KGP3, Band 1, Band 2 – Transition, Year 1,2,3,4

Wirlinyi WitaYanurnalu kakarrara yunkaranyiki

Level 3

Band 2 – Years 3,4

Miyi Lajamanu-wanaWirlinyi Marnikiji-kiMiyi Yupuju-wardingkiKurdu yarnunjuku-kurlu

Level 4

Band 2 – Years 3,4

Yuparli wiri-jarluYarla kurluWirlinyi YarlakuTali-taliJanmarda-kurluYarla Wirijarlu NyayirniNgalypuru-kurlu

Level 5

Band 3 – Year 5,6

Miyi Warlpiri-patu-kurlanguWanakiji kirli

Level 6

Band 4 – Year 7,8

Wardiji-kirlangu

Resources